1- برنج ایرانی اعلا طارم و هاشمی
2- برنج اعلا هندی 1121 خالص